Algemene Voorwaarden

logo-de-knutselbox-kleinAlgemene voorwaarden De Knutselbox

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door De Knutselbox (een handelsnaam van Oompa Loompa Trading) is gevestigd te Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 57421684. BTW identificatienummer NL170154221B01.

Artikel 1- Definities
1.1 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met De Knutselbox.
1.2 Opdrachtnemer: Oompa Loompa Trading handelend onder de naam De Knutselbox, hierna te noemen “De Knutselbox”.
1.3 Producten: de producten die door De Knutselbox worden geleverd aan de Klant, te weten Knutselboxen en eventuele andersoortige producten.
1.4 Prijs/Prijzen: de door De Knutselbox gehanteerde prijs voor de haar abonnementen en producten.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst die De Knutselbox sluit met de Klant.
1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door De Knutselbox georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle aanbiedingen en prijsopgaven van De Knutselbox, tenzij hieromtrent uitdrukkelijk anders wordt bepaald en slechts nadat de Klant op de algemene voorwaarden is geattendeerd en indien het een internet bestelling is deze vooraf akkoord heeft bevonden.
2.2 Indien partijen in de Overeenkomst schriftelijk bepalingen overeenkomen die afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
2.3 De toepasselijkheid van de mogelijke algemene voorwaarden van de Klant wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.5 Indien De Knutselbox niet steeds strikte naleving van deze algemene bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat De Knutselbox in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6 Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:236 BW juncto 6:237 BW kan worden aangemerkt.

Artikel 3 – Overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven
3.1 Indien een door De Knutselbox gedaan aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.3 De Overeenkomst bestaat hierin dat De Knutselbox zich verplicht tot levering van een maandelijks Knutselbox aan de Klant tegen betaling van de Prijs.
3.4 Tussen partijen komt eerst een Overeenkomst tot stand doordat de Klant ingaat op een aanbod van De Knutselbox door aangaan van een abonnement via een communicatiemiddel, te weten internet, telefoon, schriftelijk of enig ander communicatiemiddel, waarmee De Knutselbox haar abonnementen bij Klanten aanbiedt.
3.5 De Knutselbox heeft het recht om zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien De Knutselbox op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is De Knutselbox gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Duur en opzegging
4.1 De overeenkomsten wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

4.2 De Klant kan de onder 4.1 genoemde overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4.3 Opzegging van overeenkomsten kan op dezelfde wijze worden gedaan als waarop de Klant de overeenkomst is aangegaan. De voorkeur wordt echter gegeven aan een schriftelijke opzegging per gewone of aangetekende post. De ontvangstdatum van de opzegging wordt gebruikt om de laatste levering te bepalen.

Artikel 5 – Prijs en betaling
5.1 De Prijzen zijn opgemaakt in Euro’s, inclusief BTW, inclusief verzendkosten en eventuele andersoortige belastingen of heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zullen voor de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant worden gecommuniceerd.
5.2 De Klant machtigt De Knutselbox om de verschuldigde bedragen van het door de Klant opgegeven bank- of girorekeningnummer af te schrijven. Het verschuldigde bedrag zal na levering van de eerste levering van de Knutselbox van de rekening van de Klant worden afgeschreven.

5.3 De Knutselbox behoudt zich het recht voor om betaling voorafgaande aan de levering te eisen indien de Klant geen machtiging wil afgeven, doch door middel van een overboeking wil voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Een dergelijk recht op betaling voorafgaande aan de levering komt De Knutselbox eveneens toe indien het betalingsgedrag van de Klant in het verleden hiertoe aanleiding geeft dan wel als blijkt dat de bedragen niet door middel van de machtiging kunnen worden afgeschreven.
5.4 Als een bedrag na herhaaldelijke pogingen door De Knutselbox, niet van de rekening van de Klant kan worden afgeschreven, wordt er een bericht verstuurd (dit kan door middel van elk door De Knutselbox gewenst communicatiemiddel) aan de Klant waarin hem wordt verzocht binnen 8 dagen de betaling over te maken. De Klant is op dat moment tevens Euro 7,50 administratiekosten verschuldigd.
5.5 Indien partijen betaling door middel van overboeking zijn overeengekomen, dient de betaling binnen 8 dagen na de datum van het aangaan van het abonnement te worden overgemaakt. Nadat de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zal De Knutselbox overgaan tot levering.
5.6 Indien de door Klant verschuldigde bedragen niet van de opgegeven rekening van de Klant kunnen worden afgeschreven, dan wel Klant niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde bedragen opeisbaar zijn geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van De Knutselbox.
5.7 Indien Klant in verzuim is met het (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting, is de Klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van in elk geval 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen dan 15 % van het verschuldigde bedrag, heeft De Knutselbox het recht het volledige bedrag in rekening te brengen.
5.8 Indien De Knutselbox, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling richt aan de Klant, doet dit niet af aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
5.9 Wanneer De Knutselbox om redenen als genoemd in artikel 3 de bestelling annuleert en de Klant reeds tot betaling is overgegaan, zal De Knutselbox deze betaling binnen dertig dagen na annulering terugstorten.
Artikel 6 – Opschorting en ontbinding
De Knutselbox heeft het recht om nakoming uit hoofde van Overeenkomsten op te schorten, dan wel de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien;
- de Klant in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, of;
- duidelijk is dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens De Knutselbox zal (kunnen) voldoen, dan wel;
- wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de Klant door de Klant zelf is gedaan, wanneer surseance van betaling door de Klant wordt aangevraagd, wanneer de wet schuldsanering voor natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt verklaard of wanneer de Klant daartoe een verzoek doet, de Klant onder curatele is gesteld, dan wel;
- ten laste van de Klant enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf. In bovenstaande gevallen worden eventuele verplichtingen van de Klant uit hoofde van alle Overeenkomsten direct opeisbaar.

Artikel 7 – Levering
7.1 De Knutselboxen worden iedere maand door De Knutselbox geleverd, nadat telkens voorafgaande aan de levering, De Knutselbox de betaling door de Klant heeft ontvangen. Indien de Klant De Knutselbox heeft gemachtigd het verschuldigde bedrag van de rekening te halen, zal het bedrag na levering worden afgeschreven van de rekening van de Klant.
7.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste afleveradres bij het aangaan van het abonnement. De Knutselbox kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die voortvloeit uit het bezorgen van de knutselboxen op het haar bekende adres, zoals opgegeven door Klant bij het aangaan van het abonnement.
7.3 Het is de Klant verboden de knutselboxen aan derden door te verkopen. De knutselboxen worden alleen voor eigen gebruik van de Klant geleverd.
7.4 Levertijden zijn slechts indicatief en nimmer fataal. De Knutselbox streeft ernaar om de knutselboxen maandelijks op het zelfde tijdstip te verzenden.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Al hetgeen door De Knutselbox aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van De Knutselbox, zolang De Knutselbox nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de aan De Knutselbox op grond van enige Overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Klant. De Klant is, zolang deze niet volledig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde knutselboxen te vervreemden en/of te bezwaren.
Artikel 9 – Klachten
9.1 Indien de Klant een andere knutselbox en/of product ontvangt dan deze besteld had, dan wel de ontvangen knutselbox en/of product niet in goede staat is ontvangen, bijvoorbeeld doordat het beschadigingen bevat, dient hij in de eerste plaats contact op te nemen met De Knutselbox teneinde haar van de klacht op de hoogte te stellen. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan bij De Knutselbox te worden gemeld. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.

9.2 De Klant kan De Knutselbox telefonisch, per e-mailbericht dan wel schriftelijk van de klacht op de hoogte stellen. De Knutselbox raadt aan de geleverde knutselboxen en/of producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn schriftelijk te melden.
9.3 De Klant ontvangt naar aanleiding van een klacht binnen vijf werkdagen van De Knutselbox een bevestiging van ontvangst van de klacht.
9.4 De klacht zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de ontvangst van de klacht worden verwerkt en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de Klant antwoord kan verwachten.
9.5 Indien sprake is van een beschadigde knutselbox en/of product dan wel een verkeerde levering, zal De Knutselbox overgaan tot herlevering van het daadwerkelijk bestelde knutselbox dan wel een nieuw en onbeschadigd knutselbox en/of product. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 – Garantie
10.1 De Knutselbox garandeert dat de door haar geleverde knutselboxen en/of producten de eigenschappen bevatten zoals door De Knutselbox gespecificeerd
10.2 Een eventuele aanspraak op garantie door de Klant laat onverlet dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zoals die voortvloeien uit deze algemene leveringsvoorwaarden, dient te voldoen.
10.3 Aanspraken op garantie zijn beperkt tot levering van een niet gebrekkig dan wel vervangende knutselbox en/of product of terugbetaling van de kosten van de knutselbox en/of product, dit naar keuze van De Knutselbox. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent.

Artikel 11 – Annulering
11.1 De Klant heeft het recht om de overeenkomst, zonder opgaaf van reden te ontbinden c.q. te annuleren gedurende veertien dagen na ontvangst van het eerste product. De ontbinding c.q. annulering kan telefonisch dan wel per e-mailbericht, worden doorgegeven.
11.2 Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
11.3 Indien de annulering van een bestelling zoals omschreven in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden, plaatsvindt nadat betaling door de Klant reeds is verricht, leidt dit tot een terugstortingsplicht van hetgeen is betaald aan de Klant. De Knutselbox zal het onverschuldigd betaalde bedrag binnen 56 werkdagen na de datum van annulering terugstorten op de rekening van Klant, inclusief de kosten van toezending indien de Klant de gehele bestelling ongeopend retourneert.

11.4 De kosten voor het terugzenden van hetgeen de Klant reeds heeft ontvangen zijn voor de Klant. Behoudens het geval waarbij het reeds geleverde Product een vervangend Product betreft, zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.
11.5 De bepalingen van artikel 11.1 tot en met 11.4 zijn niet van toepassing voor producten:
- die door De Knutselbox tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Knutselbox geen invloed heeft;
- voor losse verkoop van knutselboxen en/of producten;
- voor audio- en video- opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant handelt als rechtspersoon, niet natuurlijk persoon.
12.2 De aansprakelijkheid van De Knutselbox uit hoofde van productaansprakelijkheid is beperkt tot de in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.
12.3 De aansprakelijkheid van De Knutselbox, anders dan uit hoofde van productaansprakelijkheid, is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het Product. De Knutselbox is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte/gevolgschade.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
13.1 De gegevens van de Klant zullen door De Knutselbox worden opgenomen in een bestand ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het gebruik van persoonsgegevens wordt door De Knutselbox de bijzondere zorgvuldigheid zoals is voorgeschreven in de nationale wetgeving in acht genomen.
13.2 De contactgegevens van de Klant kunnen voorts worden gebruikt om de Klant volledig op de hoogte te houden van Producten die door De Knutselbox en/of haar partners worden aangeboden. Bij gebruik van de contactgegevens van De Klant worden de wettelijke bepalingen daaromtrent door De Knutselbox in acht genomen. Zie voor meer informatie het privacy statement op de website van De Knutselbox.

Artikel 14 – Geschillenbeslechting
14.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen de Klant en de De Knutselbox over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door De Knutselbox te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als De Knutselbox worden voorgelegd aan een erkende Geschillencommissies voor Consumentenzaken of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
14.3 Een geschil kan slechts aan de geschillencommissie worden voorgelegd indien de Klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan De Knutselbox heeft voorgelegd.
14.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
14.6 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan De Knutselbox surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
14.7 Ter vrije keuze van De Knutselbox mogen geschillen ook ter beoordeling aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. De Knutselbox is niet gebonden aan de keuze van De Klant om een geschil aan een Geschillencommissie voor te leggen.

Artikel 15 – Adres De Knutselbox
Het correspondentieadres en telefoonnummer van De Knutselbox is te allen tijde te raadplegen via de website van De Knutselbox, te weten www.deknutselbox.nl

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube